top of page
Image by Jigar Panchal

המשכיות עסקית

המשכיות העסקית- Business Continuity או בשמה הנוסף – רציפות תפקודית משמעותה בנית יכולת אסטרטגית וטקטית של החברה למתן תגובה הולמת בזמן אמת לאירועי חירום/אסונות ולמשברים עסקיים, במטרה להמשיך את הפעילות העסקית ברמה שתבטיח את מחויבות החברה ללקוחותיה ואת המשך קיומה של החברה.


תחומים מקובלים אליהם מתייחסת תכנית המשכיות עסקית/רציפות תפקודית- BCP:

  • מלחמה/טרור

  • אש/שריפה

  • פגיעה במערכות מידע

  • מגיפה/תרחיש רפואי

  • אירועי טבע

  • בטיחות/איכות סביבה

  • סיכונים תפעוליים ושרשרת אספקה

  • תקשורת ומשאבים חיצוניים

לקוחות יודעים שכאן זה מזרח תיכון ואי אפשר לדעת מתי הספק לא יוכל לתת שירות או לעמוד בהתחייבויותיו.

חברות ענק ברחבי העולם רוצות להבטיח יכולת מענה של ספקיהם גם במצבי משבר ואסון, תוך רציפות אספקת מוצרים ושירות.

מנגנון יעיל של המשכיות עסקית מהווה יתרון עסקי למול המתחרים להם אין מנגנון מתאים.

לקוחות דורשים ממך המשכיות עסקית?

כשיקרה אירוע לא מתוכנן הדברים אינם תלויים רק במנהל, בניסיונו וביכולתו לנהל משברים. הם תלויים במנהלים ועובדים אחרים, בתשתיות שיתפקדו, בתקשורת, בציבור וגורמים חיצוניים ובהמון משתנים שאין שליטה עליהם.

בגלל זה נדרשת תכנית היערכות חירום והכנת הארגון.
תכנית מסודרת ומותאמת לך ולארגונך הדורשת מיומנות וניסיון הכנה. 

היערכות למקרי חירום ואסון

תכנית המשכיות עסקית מנתחת את התהליכים הנדרשים לשימור בעת חירום ומשבר על בסיס יעדים מוגדרים לפי דרישת הלקוחות.

ניהול סיכונים הינו כלי לצורך זיהוי מוקדים בעלי פוטנציאל נזק לפעילות הארגון אותו מיישמים ארגונים רבים

ניהול סיכונים

רוצה ליישם תוכנית המשכיות עסקית/היערכות למצבי חירום?
זאת מומחיותינו !

צור קשר

bottom of page