top of page
Computer Sign In

אבטח את העתיד שלך

שירותי ייעוץ לתקינת סייבר

תקינה בסייבר מתייחסת לתהליך המסודר שבו מתבצעת הערכת הסיכון לביטחון מידע, הניהול של תהליכי הפרטיות, והגנה על מערכות המידע והרשתות מפני פריצות ואיומים סייברניים. התקינה כוללת סט דרישות לפעולות ובקרות שיש לקיים בארגונים המיועדים למניעת, לזיהוי ולהתמודדות עם איומים סייברניים.

בעידן המודרני של הטכנולוגיה, הגנת סייבר הכרחית לכל ארגון. נושאי סייבר באופן כללי ותקינות המידע הפכו לדרישה בסיסית מלקוחות ובהתאם נדרשות מכל ארגון הנמצא בממשק עימם.

נסתדר, מה כבר יכול לקרות?

אבדן מידע ונתונים

השבתת המערכות

כגון מידע עסקי, פיננסי, נתונים אישיים של לקוחות או עובדים של הארגון. מצב כזה עלול לגרום לפגיעה באמינות הארגון ומוצריו, תביעות משפטיות, אובדן לקוחות והפסדים כספיים.

השבתת מערכות המידע של הארגון עד להפסקת פעילות ופגיעה ביכולת הפיתוח, הייצור ואו אספקת שירותים ללקוחות.

פגיעה במוניטין

כאשר מידע רגיש נחשף, והשירותים או התהליכים של הארגון מושבתים הוא עלול לפגוע באמינות וביציבות של הארגון. שיקום המוניטין עלול לקחת זמן רב על מנת להשיב את האמינות והתמיכה האבודה.

bottom of page